Wysokość dofinansowań od stycznia 2023 roku.

Ze względu na bardzo duże trudności z zatrudnieniem, osoby chore na epilepsję kwalifikują się do comiesięcznej refundacji wynagrodzenia z środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Epilepsja jest schorzeniem szczególnym, oznaczonym symbolem 06-E

Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, czyli symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od:

1. Stopnia niepełnosprawności pracownika z symbolem 06-E

   3600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności.

   2250 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

   1100 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

* Kwoty dofinansowania są kwotami maksymalnego dofinansowania, jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu, kwoty należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką pracownik przepracował w danym miesiącu.

2. Wymiaru czasu pracy niepełnosprawnego pracownika z symbolem 06-E

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze:

   Nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu - dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby.

   Przekraczającym ogółem pełny etat - dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę - w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika.

3. Typu pracodawcy, u którego osoba niepełnosprawna jest zatrudniona oraz wysokości kosztów płacy.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

   75% poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą prowadzącym działalność gospodarczą.

   90% poniesionych kosztów płacy - jeżeli jesteś pracodawcą, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy wlicz:

   Wynagrodzenie brutto.

   Obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,

   Obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.


Data publikacji: 04.02.2023

Źródło: pfron.org.pl/pracodawcy/...

   Epilepsja.eu      Wysokość dofinansowania
qr-wysokosc-dofinansowania